FİRMA KAYIT
.
Okullar Tatil Edildi
Ybrahim Yzmirlio?lu Kimdir
E?itim Dede Ybrahim Yzmirlio?lu Vefat Etti
Özel Okula Gitmek Artyk Daha Kolay
Utku Kolejinden Ö?retmenlere Yönelik Nitelikli Seminer
 
Erdemir 15 Okulu Teknolojik E?itim Materyallerine Kavu?turdu
16 Şubat 2015
Erdemir 15 Okulu Teknolojik E?itim Materyallerine Kavu?turdu
Toplum yararyna olan konularda gönüllü olarak yer almayy prensip edinen Erdemir; ülke ekono¬misine de?er yaratyrken bulundu?u bölgenin toplumsal ya?amynyn zenginle?mesinde aktif rol oynuyor, i? süreçlerinin bir parçasy olarak de?erlendirdi?i toplumsal geli?ime yönelik katky faaliyetlerini sürdürüyor.  
 
Kaynak: ereglideyasam.com
 
Bu haberi paylaş 
 
Teknolojik geli?meler her alanda oldu?u gibi e?itimde de büyük dönü?ümleri beraberinde getiriyor. Bilgisayarlaryn günlük ya?amymyzyn ayrylmaz bir parçasy oldu?u günümüzde, göze ve kula?a ayny anda hitap eden destek materyalleri yeni ö?renme fyrsatlarynyn olu?turulmasy ve özellikle ilkö?retim ça?yndaki ö?rencilerin yaratycylyklarynyn geli?tirilmesi bakymyndan önem ta?yyor. Günümüz teknolojisi her alanda oldu?u gibi e?itim sektörüne de yenilikler getirirken, bilgiye ula?manyn en kolay yolu olan teknolojik ürünler, okullarymyzda e?itim araç ve gereçleri arasynda yo?un bir ?ekilde yer alyyor.

Bugüne kadar birçok okul yaptyran, bölgemizdeki okullara fen laboratuvarlary, konferans salonu ve spor salonlary kazandyran, okullaryn teknik donanym ve onarym ihtiyaçlaryny kar?ylayan Erdemir, bu yyl da ilçe merkezindeki okullara göre daha az imkana sahip olan köy okullary ba?ta olmak üzere 15 okulu teknolojik e?itim araçlaryna kavu?turarak, e?itime olan deste?ini sürdürüyor.

Ylçe Milli E?itim Müdürlü?ü ile yapylan ihtiyaç tespit çaly?masy sonucunda 15 okul belirlendi ve 16 ?ubat 2015 tarihinde 10 adet akylly tahta ve projeksiyon cihazy, ?ehit Noyan Aydyn Ylkokulu, Gebe Ylkokulu, Pynarcyk Ertu?rul Gazi Ylkokulu, ?ehit Madenci, Ortaokulu, Sücüllü Ylkokulu, Yazycylar Ylkokulu, Bakyrlyk Çynar Boru Ylkokulu, Ali Veli Güzel Ylkokulu, Pynarcyk Yaslar Ylkokulu ve Ymranlar Ylkokulu’na, 5 adet diz üstü bilgisayar da Gülüç Vesile Dikmen Ylkokulu, Gebe Ylkokulu, Hasankahyalar Ylkokulu, Kyzylcapynar Ortaokulu, Pynarcyk Yaslar Ylkokulu’na Erdemir yöneticileri tarafyndan teslim edildi.

Erdemir Grubu her alanda topluma katky faaliyetlerini sürdürüyor.

E?itime Destek
Erdemir’in ve Ysdemir’in yaptyrarak Milli E?itim Bakanly?y’na teslim etti?i 9 okulda ö?renciler gelece?e hazyrlanyyor. Erdemir Grubu ?irketleri bulunduklary bölgelerdeki e?itim kurumlarynyn teknik donanym, bakym-onarym, e?itim materyali taleplerini kar?ylyyor, ö?renci yurdu yapymyna katky sa?lyyor, çocuklaryn daha iyi fiziksel ko?ullarda e?itimlerini sürdürmelerine yardymcy oluyor. Ere?li ve Yskenderun’da çe?itli okullaryn elektrik, su ve ysynma ihtiyaçlaryny da kar?ylyyor. Erdemir Grubu her yyl lise ve üniversite düzeylerinde sa?lady?y staj imkanlary ile gençlere kendilerini geli?tirme fyrsaty sunarken, düzenledi?i yary?malarla farkly alanlarda e?itimi ve genç yetenekleri destekliyor. Bu kapsamda Erdemir Grubu çeli?in ya?amymyzdaki varly?yna sanat yoluyla dikkat çekmek, sanat e?itimine katkyda bulunmak amacyyla, çelik ve ya?am konulu foto?raf yary?masy, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi i?birli?iyle üniversitelerin heykel bölümü ö?rencilerine yönelik olarak iki kez “Çelik ve Ya?am” konulu Ulusal Çelik Heykel Yary?masy düzenledi. 2007-2012 yyllary arasynda OYAK Grubu ?irketlerinin kurulu bulunduklary illerde gerçekle?tirdi?i Liselerarasy Matematik Yary?masy’nyn Zonguldak, Hatay, Sivas ve Kyrykkale organizasyonlaryny yürüttü ve birinci olan okullara fen laboratuvarlary yaptyrdy.

Erdemir Karadeniz Ere?li’de ortaokul ve lise düzeyinde yakla?yk 1000 ö?renciyi, Orta Do?u Teknik Üniversitesi, Toplum ve Bilim Uygulama ve Ara?tyrma Merkezi’nin bilimin önemini kavratma, bilimsel dü?üncenin kazanymlary ile ö?rencileri tany?tyrma, deneylemeler ile ö?renmeyi peki?tirmek amacyyla hayata geçirdi?i “Bilimi Topluma Götürme Projesi” ile bulu?turdu. Teknolojik geli?meler paralelinde Ere?li’de e-ö?renmenin yaygynla?tyrylmasyny sa?lamak, yeni e?itim materyalleri ve ö?renme metotlary ile ö?rencileri bulu?turmak amacyyla Erdemir Ylkö?retim Okulu’na online e?itim aboneli?i sa?lady ve Ere?li Ylçe Milli E?itim Müdürlü?ü’nün Sanat Bilim Dil Günleri etkinli?ini destekledi.

Tiyatro imkanlaryndan uzak olan Ere?li’de küçük ya?taki çocuklara tiyatro sevgisini a?ylamak, sanat aracyly?y ile çocuklaryn zihinsel ve duygusal geli?imine yardymcy olmak, küçük ya?ta sanat zevki ve estetik duygusu kazanmalaryna ve sosyalle?melerine katky sa?lamak amacyyla Erdemir, 5 yyldan bu yana çocuk tiyatrosu düzenliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramy dolayysyyla gerçekle?tirilen ve geleneksel bir tiyatro ?enli?ine dönü?en etkinlik kapsamynda sadece 2014 yylynda 1000 çocuk “Pinokyo” isimli oyunu seyretti ve tiyatronun büyülü dünyasyyla tany?ty.

Sa?lykly Nesillerin Geli?imine Katky
Çelik gibi bir nesil sloganyyla Ere?li’deki köy okullarynda yürüttü?ü di? ve sa?lyk taramalary, Ere?li çevresindeki mevcut sa?lyk kurulumlarynyn fiziksel ?artlarynyn ve tybby donanymlarynyn iyile?tirilmesi, Bölgedeki Hastanelere otomasyon sistemi kurulmasy, Ere?li çevresinde 2 sa?lyk oca?y in?a edilmesi, bölgedeki engelli vatanda?laryn sosyal ya?am içerisinde aktif rol alabilmeleri için ihtiyaç duyduklary akülü araba, i?itme cihazy vb. donanymlaryn sa?lanmasy, Erdemir’in sa?lyk alanynda gerçekle?tirdi?i katky faaliyetleri arasynda yer alyyor.

Kamu Kurum ve Kurulu?laryyla Y?birli?i
Erdemir Grubu ?irketleri yerel sorunlaryn çözümüne ve imkanlaryn geli?tirilmesine katky sa?lamak için Kamu Kurum ve Kurulu?lary ile de i?birli?i yapyyor ve bu kurumlaryn sundu?u hizmetlerin yürütülmesini kolayla?tyracak desteklerde bulunuyor. Ayryca çe?itli Vakyf, Oda ve Dernekler ile ortakla?a konferans, seminer gibi etkinlikler düzenliyor, üniversitelerin etkinliklerine katky sa?lyyor, dernekler ile i?birli?i içerisinde meslek edindirme e?itimleri düzenliyor, Halk E?itim Merkezi’ne e?itim malzemeleri sa?lyyor.

Çaly?anlaryn Gönüllü Katylymy ve Di?er Faaliyetler
Erdemir Grubu ?irketleri, kurulu bulunduklary bölgelerde, e?itim, kültür/sanat ve sa?lyk alanlaryndaki faaliyetlerinin yany syra toplumun ya?am kalitesinin geli?tirilmesine ve hayyr i?lerine yönelik faaliyetler de yürütüyor. Çaly?anlaryn rekor seviyelerde katylym sa?lady?y kan ba?y?y kampanyalaryny ve ihtiyaç sahiplerine yapylan gyda, giyecek ve yakacak yardymlaryny, sünnet ?ölenlerini, a?açlandyrma faaliyetlerini sürdürüyor. Grup, do?al çevreyi koruma, enerji tasarrufunun önemi ve kazanymlary, i? güvenli?i gibi konularda bilgi ve deneyimlerini çaly?ma hayatyna hazyrlanan ö?renciler ba?ta olmak üzere, kurum ve kurulu? çaly?anlary ile payla?yyor, bu konulardaki toplumsal bilincin geli?mesine katky sa?lyyor. 


 
 


  GÜNÜN ÖZETİ
Hizmetlerimiz Dünyaya Arma?an Olsun Diyerek Ba?ladylar
Ba?kan Uysaldan Esnafa Te?ekkür
Belediyeden 3 Bin 500 Yhtiyaç Sahibine Gyda Kolisi
Murat Boz Ba?kan Uysaly Ziyaret Etti
Ferhat Göçer ?enlik Finalini Binlerce Seyirciyle Yapty
Pikni?e Katylym Büyük Oldu
Hayranlary Tazeo?lunun ?iirleri Yle Duygulandy
Yelkenciler Merakla Yzlendi
Ere?lide Nefes Kesen Tatbikat
Gökyüzü Uçurtmalarla ?enlendi
Çilek ?enlikleri Ba?lyyor
Engelliler Pikni?i Renkli Görüntülere Sahne Oldu
Ba?kan Uysalyn Söz Verdi?i O Köprü Yapyldy
Ere?li Gençlik ve Koordinasyon Merkezi Açyldy
Belediye Zabytasyndan Annelere Güllü Kutlama


 
 
BU AY EN ÇOK OKUNAN HABERLER

 
7 yıldır Ereğli'nin firmalarına en hızlı şekilde erişilmesini sağlıyoruz... .
Arama motorlarında arandığınızda ilk sırada çıkmak istiyor ve
güncel bilgilerinizin 7/24 erişilebilir olmasını istiyorsanız..
                 
  + Haber
+ Konaklama + Gazete Manşetleri
  ereglideyasam.com internet adresinde bulunan fotoğraf ve bilgiler izinsiz kullanılamaz. Sitede yer alan kullanıcı yorumları yorum yapan kişinin şahsi düşünceleridir ve ereglideyasam.com sorumluluğunda değildir..
ereglideyasam.com bir Aykut ATES Creative Studio projesidir. @ 2009    
  + Sinema
+ Kdz.Ereğli'yi Keşfet
+ Nöbetçi Eczane
 
  + Etkinlik
Foto Galeri
+ Ulaşım
  + Yeme İçme
+ Rehber
+ MekanPlus  
    + Haftasonu Sohbetleri + Günün Özeti